top of page

FİZİKSEL EVREN

                                       Fizik Evreni kitap tanıtımı.

Günümüz teknolojisinin bilimsel alt yapısını oluşturan temel bilimlerden biri de, şüphesiz, fiziktir. Maddeyi, enerjiyi ve maddeler arasındaki etkileşimleri inceleyen fizik; 16. yüzyıl sonrasında somut ve deneye dayalı bir bilimsel disiplin haline geldi.. 17. yüzyıl'dan 20. yüzyıl'a kadar hükümranlığını sürdüren Newton Mekaniği, makroskobik fiziksel olayları açıklamakta oldukça yeterli idi. Fakat, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında mikrosbik dünyayı açıklamaya yönelen bilimsel çalışmalar, Newton mekaniğinin yetersizliğiyle karşılaştı. Bu durum, 20. yüzyılın başında yeni bir fiziği, "Kuantum Fiziğini", doğurdu. Ayrıca, aynı yüzyılda Einstein'in görelilik teorileri, "uzay ve zaman" kavramlarına yeni anlayışlar getirdi. Bu temeller üzerine inşa edilen modern fizik, günümüze sağlam adımlarla geldi ve günümüz teknolojisinin oluşumuna katkıda bulundu.

Bu kitap; modern fiziğin çok önemli alanlarını içermektedir. Kitapta; mekanik, elektrik ve manyetizma, optik, termodinamik, akışkanlar mekaniği, kuantum fiziği, atom ve molekül fiziği, katıhal fiziği, istatistik mekanik, çekirdek fiziği, klasik mekanik ve nükleer astrofizik alanları yer almaktadır. Kitabın son kısmında ise, fizik için gerekli matematik yer almaktadır.

Bu kitaptan, Anadolu ve Fen Liseleri, Fizik Lisans ve Mühendislik öğrencileri, derslerinde ve araştırmalarında kaynak kitap olarak yararlanabilirler

                                                Fizikte 10 Teori kitap tanıtımı.

Bilimsel gelişmelere zemin hazırlayan teorilerin, günümüz teknolojisinin en önemli mihenk taşlarından birisi olduğu açık. Bu teknolojinin oluşumunda fizik teorilerinin oynadığı rol ise oldukça büyük.

Makro-dünya ile mikro-dünya arasındaki bağın anlaşılmasında, fizik teorileri, bilimin serüveninde önemli yer tutar. Bu serüvende, fiziksel sorunları çözmek için, özellikle 19. ve 20. yüzyılda ortaya atılan bu teoriler, birçok testten başarıyla geçerek günümüze geldi. 
Bu kitap, fizik dünyasının en önemli 10 teorisini sunmakta: Kinetik Teori, Atom Teorisi, Özel Görelilik Teorisi, Elektromanyetik Teori, Genel Görelilik Teorisi, Dinamo Teorisi, Kuantum Teorisi, Kaos Teorisi, Büyük Patlama Teorisi (Big-Bang) ve Sicim Teorisi. 
Kitapta fiziğin bu önemli 10 teorisi; tarihsel gelişim süreciyle, felsefesiyle, özellikleriyle ve temel matematiksel bağıntılarıyla yer almakta. 
Fizikle ilgilenen okurlar, fiziğin önemli 10 teorisini bir arada toplayan bu kitaptan, bir “Fizik Teori Ansiklopedisi” olarak yararlanabilirler…

                                  Problemlerle  Fizik kitap tanıtımı.

Fizik dersi alan öğrenciler, fizikte problem çözmenin önemini iyi bilirler. Problem çözerek fizik konularını kavramak, bütün dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Bu kitap mekanikten, katı hal fiziğine kadar fiziğin birçok alanından problem çözümlerini içermektedir. Kitap hazırlanırken; dünyanın en iyi liselerinde, kolejlerinde ve üniversitelerinde, en çok sorulan sorular referans alınmıştır. Asya, Avrupa ve Amerika’daki birçok okulun sınav soruları ve bu okullarda kullanılan kaynak kitapların önemli soruları, kitabın formatına uygun olarak bir miktar değiştirilerek burada sunulmaktadır. Bu yapılırken, ülkemizde fizik dersi alan öğrencilerin dünya ile entegrasyonu amaçlanmıştır. 

Kitapta problemler iki seviyede verilmektedir. Birinci seviye daha çok lise, ikinci seviye ise lisans seviyesindedir. Fizik olimpiyatlarına hazırlanan öğrenciler; birinci aşama için seviye-1 sorularına, daha ileri aşamalar için seviye-2 sorularına çalışabilirler. Bu alanda soruların sıralaması aynı zamanda dünyadaki çalışmalar referans alınarak yapılmıştır.

Kitapta verilen problemlerin birçoğu farklı çözüm yöntemleriyle de çözülebilir.

MEKANİK

ELEKTROMANYETİZMA

AKIŞKANLAR TERMODİNAMİK DALGALAR VE OPTİK

MODERN FİZİK

DENEYLER

FİZİKTE 10 TEORİ

fizikte 10 teori 

F=m.a                 E=m.c^2        F=kq^2/r^2

bottom of page